Punaoa Fa'atekonolosi

Sa faia se sailiiliga i le 2019 mo le su'esu'eina o le tulaga o le fa'akomepiuta i Samoa. O se aotelega lenei.

Sailiga Autu

Fa'akomepiutaina

60% o ofisa na tali o lo'o i ai alafua ua uma ona fa'ata'atitia mo le fa'akomepiutaina

Faiga Fa'avae

19% o ofisa o lo'o i ai tulafono e limataitaia ai le fa'akomepiutaina o aseta

O le taimi na amata ai

Na amata le fa'akomepiutaina i le 2009

O ai e fa'atinoa?

O le fa'akomepiutaina e fa'atinoina lava e le aufaigaluega

Aisea e fa'atino ai?

O nisi o mafuaga e fa'akomepiutaina ai aseta ina ia fa'afaigofie ona saili ma mauaina e so'o se tagata

© Copyright 2021 Samoa Knowledge Society Initiative - All Rights Reserved | Developed by Makeki Online